Välkomna till Psykbussen i Ystad 10 september. #Psykiskhälsapåväg

Psykisk Hälsa På Väg

Psykbussen i Simrishamn 22 juli 2021

Psykbussens körschema sommaren 2021 såg ut som följer:

 • Körschemat i höst 2021:
 • 10 september Ystad Stortorget
  Suicidpreventiv
  manifestation kl. 16 – kl. 22
 • 11 september Klippan Naturfesten
  kl. 13 – kl. 17.
 • 5 oktober (Skåneveckan) Kristianstad
  Kulturkvarteret kl. 15 – kl. 18
 • 9 oktober (Skåneveckan) Tomelilla
  Inflytandefest Teaterhallen
  Östergatan 21, kl. 15 – kl. 19.

Bakgrund och varför psykbussen behövs

Bakgrund och varför psykbussen behövs
Projektbeskrivning
Psykbussen i samvärkan
Psykbussen kommer lastad med information, kunskap, hopp och möjligheter.

Bakgrund och varför Psykbussen behövs I uppstarten av (H)järnkollskampanjen 2009 i Skåne arbetade några Attitydambassadörer fram Psykbussen.
Syftet var att närma sig allmänheten och sprida information och kunskap, minska fördomarna och förändra attityderna kring psykisk ohälsa.
Hösten 2018 deltog Maria Samuelsson vid SoPacts acceleratorprogram vid Socialhögskolan Lund/Helsingborg och projekterade Psykbussen.
Arbetet redovisades på Röda Kvarn i Helsingborg 12 december 2018.

Konkreta anledningar som svar på varför Psykbussen ska rulla vidare:
· Medmänniskor behövs
· Utanförskapet ökar
· Information hittas inte
· Ge information i förebyggande syfte
· Minska fördomar kring psykiska sjukdomar
· Mötesplats där man öppet kan samtala om psykisk ohälsa och få råd
· Människor behöver få hopp om återhämtning genom egenerfarnas (brukares, patienters, anhörigas) erfarenheter

Psykbussen vill främja kostnadseffektivt användande av skattemedel, dvs genom att förmedla information och förebygga psykiska problem behövs mindre medel till vård och rehabilitering.

Föreningar – Genomförande -Informationsspridning och marknadsföring – Tidsplan

Föreningar
● RSMH Skånes lokalföreningar
● Högst tre av följande föreningar kring psykisk ohälsa:
○ Attention
○ Autism- och Aspergerförbundet
○ Hjärnkoll
○ IFS
○ IFP
○ NSPH Skåne
○ OCD
Genomförande
En av våra framgångsfaktorer är att insatsen är coronasäker eftersom den är utomhus och det finns goda möjligheter att hålla avstånd.
Tidigare tre nämnda från Föreningen Samvärket var som sagt engagerade och deltog på Psykbussen på Kiviks Marknad.

Då planerades aktiviteten gemensamt med de parter som även nu är tänkta att delta på Psykbussen, dvs föreningar, brukare, personal, personligt ombud, anhörigkonsulenter, arbetsterapeut osv från socialpsykiatrin och kommunerna.
2019 var involverade kommunerna Simrishamn, SJöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad genom lokal samverkansöverenskommelse.
Vi tror att vi har verktygen att utföra detta arbete tillsammans eftersom vi själva är en del av målgruppen men vi samlar också kompetenser från olika verksamheter och också inom inom flera olika områden som: informationsspridning, aktivitetssamordning, verksamhetsutveckling,
opinionsbildning och projektledning.


Informationsspridning och marknadsföring
Projektet kommer att använda befintlig websida www.psykbussen.se och RSMH Skånes, Föreningen SamVärkets och BISAMs Facebooksidor, Instagram, bloggar och nyhetsbrev.

Vi kommer också att kontakta lokaltidningar i samband med att vi besöker de olika orterna.

Tidsplan
År 1
Maj: Samordnarna planerar 10 tim / vecka = 80 timmar av totala 280
Juni – Oktober: Psykbussen turnerar i Skåne – en ort/kommun per månad
November: Utvärdering
År 2
Januari-April:
Förslag på arbetsmetod/organisation arbetas fram
Förankring och information.
Maj – November: Psykbussen turnerar i Skåne
December:
Utvärdering
Planering för år 3 och stadigvarande verksamhet
År 3
Psykbussen engageras av verksamheter och har hållplatser likt Blodbussen, Bokbussen osv

Budget – Egna insatser – Långsiktiga effekter

Budget
Egna insatser
● RSMH Skånes minibuss under förutsättning att RSMH Skåne erhåller ersättning för driftkostnaden på 100 kr / mil. 20 mil per ort under två dagar på fem orter = 20 000 kr
● Domän och webhotell för www.psykbussen.se ( 1 500 kr / år)
● Banderoll “Psykbussen – psykisk hälsa på väg” ( 2 500 kr)
● Diagnosskyltar (1 000 kr)
Vi bidrar med erfarenheterna av genomförandet på Kiviks marknad 2019
Långsiktiga effekter
● Ökad kunskap och möjligheter för individer att söka stöd för sin psykiska ohälsa
● Öppnare samtal kring psykisk ohälsa.
● Stärka den sociala hållbarheten i Skåne
● ökad samverkan och nätverkande mellan föreningarna i Skåne
● Minska ohälsa och stigmatisering.
● Ökade möjligheter till inflytande för individen och även deras anhöriga / nätverk
● Globala målen

+ Syfte

Psykisk hälsa på väg ❤

Ledord kring Psykbussen
· Kunniga deltagare – dvs egenerfarna och profession
· Trovärdigt tack vare den egna erfarenheten
· Opretentiöst
· Tillgängligt där människor befinner sig
· Livsglädjande, hoppingivande

Våren 2019 tillsattes en arbetsgrupp inom BISAM-funktionen i sydost och i juli 2019 kunde första versionen av Psykbussen rulla in på Kiviks Marknad.
Det skedde med stöd av en mängd personer som under åren deltagit i förändringsarbete kring psykisk hälsa på olika sätt och också arbetat/arbetar som anställda i psykiatrin och i kommunerna.

Årsskiftet 2020/2021 lades BISAM-funktionen i sydöstra Skånes fem kommuner ner utan att det kartläggnings- och utvecklingsarbete som skett inom ramarna för tjänsten tagits till vara på ett långsiktigt vis.
Tre engagerade som deltog på Psykbussen 2019 startade Föreningen SamVärket för att förvalta en del av detta.
Mer information om BISAMs arbete går att läsa i skriften “En bok om
samverkan för stöd till återhämtning” –
https://1drv.ms/b/s!Ap3pkSp-V8W3gSaXmNhIFhMtLNDf?e=hTaB3T

Samtidigt arbetade RSMH Skåne med att utarbeta nya metoder kring uppsökande verksamhet för att nå fler medlemmar och stötta föreningar och individer som under coronapandemin.
Vi inledde en dialog och upptäckte att vi hade en gemensam analys och samma mål. Vi insåg att vi tillsammans har en helt unik kunskap och helhetssyn.
Vi är insatta i hur coronapandemin påverkat Skåne.
Vi ser det stora behovet information och kontaktförmedling.
Därför tog vi initiativ till Projekt Psykbussen i samvärkan.

Syfte
Syftet med projektet Psykbussen i samvärkan är att skapa ett rullande infotek kring psykisk ohälsa med fokus på ökad livskvalitet för individen.
Ombord på Psykbussen ska deltagare med egen erfarenhet förmedla kunskap och stöd.
Det handlar om att våga uppmärksamma och prata om psykisk ohälsa.

Vi vill vara en gränsöverskridande mötesplats på samhällets arenor som torg, arbetsplatser, badstränder och kommunhus.
Ombord finns egenerfarna, människor ur professionen och experter.
Vi kommer lyssna, informerar och ge hopp om återhämtning.

Eftersom bussen bemannas av kunniga personer som på olika sätt har egen erfarenhet av psykisk ohälsa så öppnas det lättare upp för samtal.
Vår förankring i ämnet leder enligt våra erfarenheter till opretentiösa samtal och gör ämnet lättare att närma sig för dem vi möter.

Vi vill vara en energiinjektion till patient- och brukarföreningar i Skåne för att möta coronapandemins verkningar.
Föreningarnas verksamheter har varit extra sårbara eftersom mycket av verksamheten varit beroende av det fysiska mötet, som under hela 2020 och fortsatt under 2021 är väldigt begränsat av restriktioner och smittspridning.
Vi tror att Psykbussen kan var extra effektiv i den rådande situationen.
Vi vill att konceptet ska dokumenteras och utvärderas för att sedan kunna drivas vidare 2022 och förankras i övriga Sverige.

Vi vill dra nytta av samarbetet som uppstått mellan RSMH Skåne och Föreningen SamVärket.
Tillsammans har vi förmåga att se behov på strukturell nivå, på verksamhetsnivå och på individnivå.
Vår förståelse grundar sig på att dessa perspektiv förutsätter varandra och enbart den som har tillgång till alla kan gör ett bra mobiliserings-, informationsspridnings- och samordningsarbete.

+ Mål – Samarbetspartners roller – Övriga samarbetspartner ombord på Psykbussen

Tillsammans kan vi ta vara på etablerade samarbeten på alla nivåer; mellan brukarorganisationer, kommun, region, behandlare och privatpersoner.
Genom att samverka med Psykiatrin vill vi uppmuntra dem att synas på andra arenor än just i vårdsammanhang.
Psykbussen planerar att närvara 2021 i följande kommuner
● Trelleborg
● Landskrona
● Klippan
● Kristianstad
● Tomelilla
Mål
Målen med projektet Psykbussen i samvärkan är att:
● Tillgängliggöra information om funktionsnedsättningen psykisk ohälsa och på så vis minska stigma och självstigma.
● Utveckla våra respektive föreningars verksamheter på ett kreativt och coronasäkert sätt. För RSMH Skåne och Föreningen SamVärket innebär Psykbussen ett nytt arbetssätt för den uppsökande verksamheten.

Detta ger uppmärksamhet för de lokala föreningarna på respektive ort.
Deltagandet på Psykbussen kommer även ge möjlighet till ökat samarbete mellan de olika lokalföreningarna.
● Större möjlighet för medborgarna till opretentiösa möten. Kontaktytor och samtal gör det möjligt att hjälpa och stötta innan man blir svårt sjuk och på så vis söka vård vilket leder till tidigare insatser och minskade vårdbehov och mindre användning av tvångsmedel.
● Stärka samarbete med vården och brukarföreningar genom att vi arbetar tillsammans.


Samarbetsparternas roller
Projektet ägs av RSMH Skåne. RSMH Skåne har etablerade föreningar och kontakter i hela Skåne och har också ansvar för BISAM-funktionen i Lund. RSMH Skånes roll är att ansvara för budget och arbetsleda de två samordnartjänsterna.

Föreningen Samvärket, är i sin tur en nybildad förening där styrelsen har erfarenhet av att ha organiserat och deltagit på Psykbussen på Kiviks Marknad 2019.
De två samordnartjänsterna omfattar totalt 280 timmar. Samordnartjänsterna fördelas lika mellan RSMH Skåne och Föreningen SamVärket.

Under turnén deltar dessa två samordnare på respektive ort.
Övriga samarbetsparter ombord på Psykbussen
För respektive kommun önskas nedan profession
● Personligt ombud
● Anhörigkonsulent
● Arbetsterapeut
Från Region/Psykiatri Skåne/kommunerna önskas nedan profession
● Anhörigombud
● Arbetsterapeut
● Inflytandeombud
● Kuratorer / samtalsledare

Dokumentation och utvärdering

Dokumentation och utvärdering
Efter varje ortsaktivitet kommer vi att utvärdera och stämma av inför nästkommande ort.
Efter att vi genomfört pilotverksamheten under år ett kommer vi att göra en större utvärdering för att under år två kunna utöka verksamheten och också under hösten 2021 söka medel från fler håll inför 2022.
· Gör vi det vi säger vi ska göra?
· Gör vi det bra? Hur vet vi det?
Förmedlas via bloggen / www.psykbussen.se

EMW 231 = Distriktets Handikappbuss; RSMH Skåne; Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 040-23 70 54; anna-maria.olsson@rsmhskane.se

Nya Psykbussen välkomnar övriga samarbetsparter ombord:
● Personligt ombud          
● Anhörigkonsulent          
● Boendestödjare                
● Studieförbund                   
● Inflytande-, brukarföreningar                    
● Arbetsterapeut         
● Anhörigombud                 
● Patientsäkerhetsombud
● Etikombud                      
● Inflytandeombud, IFO   
● Inflytandesamordnare, ISAM
● Brukarinflytandesamordnare, BISAM           
● Kuratorer / samtalsledare
m.fl! och många flera, samt sist, men inte minst, allmänheten

Föreningen SamVärket

www.psykbussen.se
http://www.psykbussen.com
#psykbussen.com
@psykbussen #psykbussen
@psykbuss #psykbuss
@psykiatribussen #psykiatribussen
@psykiatribuss #psykiatribuss

http://www.psykiatribussen.se
http://psykbussen.com
http://www.psykbussen.com
http://www.psykbuss.se
http://www.psykbuss.com
Psykisk Hälsa På Väg

Historien om psykbussen:
Psykbuss på Kiviks marknad #psykbuss
https://www.osterlenmagasinet.se/article/psykbuss-pa-kiviks-marknad/


En buss kommer lastad #psykbussen
https://www.osterlenmagasinet.se/article/en-buss-kommer-lastad/

Idén om Psykbussen – nu verklighet #psykbussen
https://sverigesradio.se/artikel/7263630

https://www.facebook.com/sjobokommun/posts/1673869269412617/
Hon vill ha en psykbuss #psykbuss
https://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/hon-vill-ha-en-psykbuss/

En bok om samverkan för stöd till återhämtning #återhämtning #aterhamtning
https://www.ystad.se/contentassets/14778e07f89b4733bcf22e66c079a045/en-bok-om-samverkan-for-stod-till-aterhamtning.pdf

#Psykiskhalsapavag

https://vardochomsorg.helsingborg.se/event/psykbussen-ar-i-helsingborg-6-7-augusti/


https://helsingborg.se/event/psykbussen-ar-i-helsingborg-6-7-augusti/

#Psykbussen @psykbussen #psykiskhälsapåväg psykisk hälsa på väg

https://www.facebook.com/foreningslivihelsingborg/posts/2946108002271125

https://www.linkedin.com/events/psykbussen-rp-turn-isk-ne-viduv6825435143130488834/

#psykiskhälsapåväg
#psykiskhalsapavag
@psykiskhälsapåväg
@psykisk
@hälsa
@på
@väg
#psykisk
#hälsa
#på
#väg